Medezeggenschapsraad (MR)

De wet schrijft voor dat iedere basisschool een medezeggenschapsraad moet hebben. Wij hebben die natuurlijk ook. Wij vinden het belangrijk dat onze school van ons allemaal is: van onze kinderen, hun ouders en onze medewerkers. In de medezeggenschapsraad zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd in een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geledingen bestaan uit evenveel leden, voor onze school zijn dat in principe twee ouders en twee personeelsleden.

De medezeggenschapsraad wordt democratisch gekozen. De ouders kiezen de oudergeleding, de medewerkers de personeelsgeleding. Ieder lid heeft voor een bepaalde periode zitting in de medezeggenschapsraad. Is die periode voorbij dan wordt door middel van een verkiezing een nieuw lid gekozen of wordt het lidmaatschap verlengd met een nieuwe periode. De medezeggenschapsraad organiseert zelf de verkiezingen.
 

Taken en verantwoordelijkheden

De medezeggenschapsraad is een  officieel orgaan en heeft een  aantal officiële taken  en verantwoordelijkheden. In het medezeggenschapsreglement zijn deze uitgebreid beschreven. Bovendien zijn ook zaken over de samenstelling van de medezeggenschapsraad, de verkiezingen en hoe om te gaan met geschillen, in het medezeggenschapsreglement beschreven. Als u het medezeggenschapsreglement wilt lezen kunt u deze opvragen bij de locatie-coördinator. Als u meer wilt weten over de medezeggenschapsraad kunt u ook contact opnemen met de leden van de medezeggenschapsraad die hieronder staan genoemd.
 
Informatierecht
De medezeggenschapsraad is een belangrijke gesprekspartner voor ons schoolbestuur en onze locatie-coördinator en krijgt van hen alle belangrijke informatie. Informatie is noodzakelijk voor openheid binnen onze school. De medezeggenschapsraad moet over informatie beschikken om te kunnen praten over het beleid en de kwaliteit van onze school. Het informatierecht is dan ook een belangrijk recht van de medezeggenschapsraad. Het is de taak van ons schoolbestuur om de medezeggenschapsraad tijdig te informeren, zodat ze goed kan functioneren. In de medezeggenschapsraad worden schoolse en beleidsmatige zaken besproken en er kunnen altijd vragen gesteld worden. De directeur vertelt aan de medezeggenschapsraad hoe het gaat in onze school, legt de plannen en ook soms zorgen voor. De directeur wordt in onze medezeggenschapsraad vertegenwoordigd door onze locatie-coördinator, die een adviserende rol heeft. De directeur vertegenwoordigt ook het schoolbestuur in de medezeggenschapsraad.  Ons schoolbestuur vindt het belangrijk dat de betrokkenheid van de ouders goed tot zijn recht komt.
 
Adviserende rol
Ons schoolbestuur is wettelijk verplicht om voor bepaalde zaken het advies van de medezeggenschapsraad te vragen. U kunt dan denken aan een wijziging in het lesrooster, vakantieregeling of het ontslag van de schoolleiding. Ons schoolbestuur moet zorgvuldig omgaan met het advies van de MR, maar is niet verplicht dit advies over te nemen.
De medezeggenschapsraad heeft op een aantal onderwerpen instemmingsrecht. Voorbeelden daarvan zijn wijziging van het schoolreglement en de klachtenregeling. Ons schoolbestuur kan dus dit soort plannen niet uitvoeren zonder de instemming van de medezeggenschapsraad.

Instemmingsrecht
De medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Ze is bevoegd om over alle aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan ons schoolbestuur,  die de medezeggenschapsraad altijd in de gelegenheid zal stellen om het voorstel of standpunt te bespreken.
De wet regelt dat ouders naast het normale instemmingsrecht, los van de andere leden een speciaal instemmingsrecht hebben over de schoolgids, onderwijstijd en buitenschoolse activiteiten Dit is zo geregeld omdat deze zaken van groot belang zijn voor ouders en leerlingen in het bijzonder. Ouders hebben los van de leden van de personeelsgeleding ook nog een apart instemmingsrecht over zaken die direct betrekking hebben op hen, zoals de vrijwillige ouderbijdrage.
Voor welke zaken de medezeggenschapsraad adviesrecht, instemmingsrecht en speciaal instemmingsrecht heeft is in de wet beschreven en kunt u in het medezeggenschapsreglement lezen.
 

Samenstelling van onze medezeggenschapsraad:

Oudergeleding        Janny Bousema
                                  Tel. 0595-464374
 
                                  Mirjam Smit-Saathof
                                  Tel. 06-11230957
 
Personeelsgeleding        Kees Schulte
                                           telefonisch bereikbaar op het nummer van onze school, 0595-433344
 
                                           Greetje Tolhuizen
                                           telefonisch bereikbaar op het nummer van onze school, 0595-433344
 
Vertegenwoordiger gemeenschappelijke medezeggenschapsraad        Mirjam Smit -Saathof
 

Notulen

Hieronder vind u de notulen van de MR.

 


Jaarplan MR 2020-201

Download het jaarplan