Pesten

Wij doen er alles aan om te voorkomen dat uw kind gepest wordt op school of dat uw kind andere kinderen pest. Tegelijkertijd onderkennen we dat we niet altijd kunnen voorkomen dat pestgedrag ontstaat. Wij weten dat een belangrijke voorwaarde voor een pest-vrije school is dat we onderkennen dat pesten voorkomt en dat we daar nadrukkelijk op letten en actie op ondernemen. De manier waarop we dat doen hebben we beschreven in een pestprotocol. U kunt ons pestprotocol opvragen bij onze locatie-coördinator.

 

Ons pestprotocol

 
In ons pestprotocol beschrijven wij hoe we pesten proberen te voorkomen, hoe we omgaan met pesten als dat toch voorkomt en hoe we in geval van pesten, de gepeste leerling, de pester en de groep begeleiden. De voorwaarden die de basis van ons pestprotocol vormen, zijn:
  • Wij zien pesten als een probleem en wij verwachten dat alle betrokken partijen dat ook zo zien. Dus ook uw kind en u.
  • Wij proberen pesten te voorkomen. Of pesten aan de orde is of niet, we maken het onderwerp bespreekbaar met uw kind en stellen met hem of haar regels vast voor de omgang met andere kinderen.
  • Wij zorgen ervoor dat we pesten, als het zich voordoet, signaleren. We verwachten uw ondersteuning en hulp daarbij. Wij nemen in dat geval duidelijk stelling dat pesten onacceptabel is en dat we acties ondernemen om het te stoppen. Wij verwachten ook van u dat u duidelijk stelling neemt, onafhankelijk van welke rol uw kind in het pesten speelt (of het gepest wordt, zelf pest of bij de zwijgende groep hoort).
Wij beschikken over een directe aanpak om pesten te stoppen. In ons pestprotocol staat deze beschreven.
 
Pesten heeft een grote impact op het welbevinden van uw kind. U mag van ons verwachten dat wij er alles aan doen om pesten te voorkomen en te stoppen. Als wij een pestprobleem niet op de juiste manier, zoals in ons pestprotocol beschreven, aanpakken of als wij niet in staat zijn om het pesten te stoppen, dan is de klachtenprocedure van toepassing. We verwachten dat u dan deze procedure volgt zodat dat mogelijk alsnog tot een verandering leidt. Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om het niet zover te laten komen. De klachtenprocedure vindt u in de schoolgids in het hoofdstuk 'Onze organisatie'.
 
Wij bieden met een aantal regels duidelijkheid aan uw kind over hoe hij of zij met andere kinderen om moet gaan en hoe hij of zij zich in de school en de klas moet gedragen. Daarnaast bieden we een aantal afspraken over hoe uw kind moet handelen als er zich ongewenste situaties voordoen. Met deze regels en afspraken kunnen we pesten op zichzelf niet voorkomen. Ze bieden uw kind en ons echter wel het fundament op basis waarvan duidelijk is wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. En ze geven de mogelijkheid om elkaar aan te spreken op het niet nakomen van de afspraken of het niet volgen van de regels. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen creëren we de atmosfeer waarin de leerlingen en leerkrachten elkaar kunnen en durven aan te spreken op hun gedrag.
 
Als uw kind aan u verteld dat hij of zij gepest wordt, of een ander kind pest of aan u verteld dat anderen een kind pesten, willen we graag dat u dat aan ons doorgeeft. U kunt op die manier ook helpen om pesten tegen te gaan. We vragen u om in dat geval contact op te nemen met de leerkracht van uw kind of onze locatie-coördinator.